Add picture
Salmon Sashimi (3 pcs)

Salmon Sashimi (3 pcs)

Add picture
Tuna Sashimi (3 pcs)

Tuna Sashimi (3 pcs)

Add picture
White Tuna Sashimi (3 pcs)

White Tuna Sashimi (3 pcs)

Add picture
BBQ Eel Sashimi (3 pcs)

BBQ Eel Sashimi (3 pcs)

Add picture
Crab Meat Sashimi (3 pcs)

Crab Meat Sashimi (3 pcs)

Add picture
Cuttlefish Sashimi (3 pcs)

Cuttlefish Sashimi (3 pcs)

Add picture
Egg Sashimi (3 pcs)

Egg Sashimi (3 pcs)

Add picture
Fish Egg Sashimi (3 pcs)

Fish Egg Sashimi (3 pcs)

Add picture
Mackerel Sashimi (3 pcs)

Mackerel Sashimi (3 pcs)

Add picture
Octopus Sashimi (3 pcs)

Octopus Sashimi (3 pcs)

Add picture
Scallop Sashimi (3 pcs)

Scallop Sashimi (3 pcs)

Add picture
Shrimp Sashimi (3 pcs)

Shrimp Sashimi (3 pcs)

Add picture
Snapper Sashimi (3 pcs)

Snapper Sashimi (3 pcs)

Add picture
Surf Clam Sashimi (3 pcs)

Surf Clam Sashimi (3 pcs)